K jak KOMPETENCJEwsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie

Projekt w trakcie realizacji

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

   ,,K jak kompetencje-wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie’’

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, posługiwania się językiem angielskim, przedsiębiorczości oraz rozwój emocjonalno-społeczny 85 uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie oraz 25 uczniów klas dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wiźnie prowadzone w SP w Wiźnie, a także wzrost kompetencji zawodowych 25 nauczycieli SP w Wiźnie w zakresie posługiwania się narzędziami TIK i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów do 30.06.2019 r.

  Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 1. Szkoleń nauczycieli:

 •   Szkolenie przygotowujące do wykorzystania narzędzi TIK za zajęciach (w tym przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej)
 • Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji matematyki (w tym w zakresie prowadzenia zajęć metoda eksperymentu)
 • Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji z języka angielskiego (w tym zakresie prowadzenie zajęć metodą eksperymentu)
 • Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji z przedmiotów przyrodniczych (w tym zakresie prowadzenie zajęć metodą eksperymentu)

 2. Zajęć dla dzieci:

 •  Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne i matematyczne w SP
 • Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze w SP
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w SP
 • Zajęcia języka angielskiego w SP
 • Zajęcia socjoterapeutyczne w SP
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (dawne Gimnazjum)
 • Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne i językowe (dawne Gimnazjum)
 • Warsztaty z przedsiębiorczości

 Główne wskaźniki projektu:

 Produktu:

 •  Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1
 • Liczna nauczycieli objętych wsparciem w programie- 25(20K, 5M)
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie 25(20K, 5M)
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-110(58dz, 52ch)
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-1
 • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-53(35K, 18M)

 Rezultatu:

 •  Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-99(53dz, 46ch)
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-25(20K,5M)

  Wartość projektu: 231 150,00 zł.

 Wkład Funduszy Europejskich: 196  477,50 zł.