SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja

Projekt w trakcie realizacji
Do pobrania
Chwilowo nic tu nie ma

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego obecnie realizuje projekt pn.:

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

  Wartość projektu: 9 921 800,00 zł Wartość dofinansowania: 6 701 500,00 zł

PODMIOTY ZAINTERESOWANE PROMOCJĄ I EKSPANSJĄ ZAGRANICZNĄ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY