Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Hiszpanii w 2019 Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego

Zapytanie ofertowe ZO_49_2018_2 misja Hiszpania- treść nieaktulana

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

W dn. 03.01.2019 Zamawiający upublicznił zgłoszone w ramach postępowania pytania i odpowiedzi, z uwagi na ich kształt niezbędna była korekta zapisów SIWZ w zakresie ujednolicenia faktycznej daty misji 28.01.2019- 31.01.2019 i ilości di jej trwania- 4 dni oraz świadczeń towarzyszących. Wprowadzone modyfikacje nie spowodowały wydłużenia terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_49_2018_2 misja Hiszpanii- TREŚĆ AKTUALNA

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. II

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. III

ZAWIADOMIENIE