Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w międzynarodowych targach ARCH MOSCOW 2019r.

Zapytanie ofertowe ZO_10_2019_2 Arch Moscow- treść nieaktualna 

W dn. 01.04.2019r. Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie: V.4 pkt. 2 doprecyzowania kwestii wniesienia wadium z uwzględnieniem poszczególnych części, CZĘŚĆ II 1.6 doprecyzowania kwestii oznakowania stoiska (SIWZ- załącznik nr 1 do zaptania ofertowego) oraz aktualizacji numeracji części w tabelarycznym podsumowaniu zamówienia. Wskazane zmiany nie powodują zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_10_2019_2 Arch Moscow- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE