Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej PKB do Szwecji w 2019r.

Zapytanie ofertowe ZO_26_misja_SZWECJA X.2019- treść nieaktualna

W dn. 02.09.2019 Zamawiający na wniosek uczestników misji do Szwecji dokonał zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie aktualizacji SIWZ pod kątem daty realizacji misji gospodarczej do Szwecji, a co za tym idzie aktualizacji treści okresu obowiązywania umowy na jej realizację. Zakres wprowadzonych zmian spowodował wydłużenie terminu składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z aktualną treścią zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe ZO_26_misja_SZWECJA X.2019- TREŚĆ AKTUALNA

Pytania i  odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

ZAWIADOMIENIE