Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w międzynarodowych targach BIG5 2019 oraz IFAT 2020

Zapytanie ofertowe ZO_29_2019_2 BIG5 2019 IFAT 2020- treść nieaktualna

W dn. 26.09.2019r. dokonano zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie części III zamówienia oraz zaktualizowano listę załączników do zapytania ofertowego. W związku ze zmiana mi wydłużono termin składania ofert

Zapytanie ofertowe ZO_29_2019_2 BIG5 2019 IFAT 2020- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE