Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w targach ATSSA 2020 oraz Intertraffic 2020

Zapytanie ofertowe ZO_36_2019_02 ATSSA Intertraffic– treść nieaktualna

W dn. 16.12.2019r. Zamawiający upublicznia pytania zgłoszone w ramach przedmiotowego postępowania wraz ze zaktualizowaną treścią zapytania ofertowego w zakresie zmienionego formularz ofertowego, SIWZ poprzez ujednolicenie zapisów dot. zaliczek względem zapisów we wzorze umowy, w którym to w wyniku zmiany formularza ofertowego wyodrębniono również w cz. II koszt transportu osób. Wprowadzone zmiany spowodowały wydłużenie terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

Zapytanie ofertowe ZO_36_2019_02 ATSSA Intertraffic TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE