Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do USA w 2020r.

Zapytanie ofertowe ZO_5_3_2019 misja US LV 2020- treść nieaktualna

W dniu 20.11.2019 zmianie uległa treść zapytania ofertowego w zakresie modyfikacji wymaganego potencjału osobowego niezbędnego do realizacji usługi, aktualizacji listy dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy. W zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmniejszono liczbę kolacji biznesowych oraz zrezygnowano z transportu materiałów promocyjnych do kraju docelowego. Zakres wprowadzonych zmian nie spowodował wydłużenia terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_5_3_2019 misja US LV 2020- treść nieaktualna

W dn. 06.12.2019 Zamawiający upublicznił pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego informując jednocześnie iż m.in. w ich wyniku dokonano aktualizacji treści SIWZ w zakresie dopuszczalnej liczby przesiadek (cz. I, pkt. 2), obniżono liczbę propozycji zakwaterowania, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu (cz. II, pkt. 2),
z uwagi na liczebność grupy Zamawiający  podjął także decyzję o rezygnacji z pilota (cz. I, pkt. 5)  oraz zmodyfikował zakres transportu uczestników (cz. I, pkt. 1), uściślono również zapis dotyczący kolacji biznesowych (cz. II, pkt. 6). Zakres wprowadzonych zmian spowodował konieczność wydłużenia terminu składania ofert. Prosimy o rozpoznanie się z aktualna treścią ZO.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

Zapytanie ofertowe ZO_5_3_2019 misja US LV 2020- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE