Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Szwajcarii w 2020r.

Zapytanie ofertowe ZO_4_3_2019 misja Szwajcaria- treść nieaktualna

W dniu 20.11.2019 zmianie uległa treść zapytania ofertowego w zakresie modyfikacji wymaganego potencjału osobowego niezbędnego do realizacji usługi, aktualizacji listy dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy. W zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skróceniu uległ czas realizacji misji w wyniku czego zmniejszono także ilość noclegów, rozszerzono zakres usługi transportowej oraz skorygowano oczywiste omyłki pisarskie w tym w SIWZ pkt. II. ppkt. 3 oraz wzór umowy § 5 pkt. 3 lit. a). Zakres wprowadzonych zmian nie spowodował wydłużenia terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_4_3_2019 misja Szwajcaria- TREŚĆ AKTUALNA

W dn. 06.12.2019 dodano pytania i odpowiedzi. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

W dn. 13.12.2019 dodano pytania i odpowiedzi. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. II

ZAWIADOMIENIE