Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w targach Fensterbau Frontale 2020

Zapytanie ofertowe ZO_37_2019_2 Fensterabu Frontale 2020 -treść nieaktualna

W dn. 18.12.2019r. Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie:

-modyfikacji SIWZ (w zakresie uszczegółowienia wyposażenia stoiska targowego, noclegów, wyżywienia, transportu uczestników, ujednolicenia zaliczek względem wzoru umowy);

-aktualizacji schematu stoiska dot. widok z góry.

Z uwagi na powyższe zmiany podjęto decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_37_2019_2 Fensterabu Frontale 2020-TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE