Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej PKB do Francji w 2020r.

Zapytanie ofertowe ZO_07_03_2019 misja Francja (Cannes)- treść nieaktualna

W dn. 06.12.2019 Zamawiający upublicznia zgłoszone pytania i odpowiedzi do trwającego zapytani ofertowego, jednocześnie informując, iż z uwagi na ich treść dokonano aktualizacji treści zapytania ofertowego. Prosimy o zapoznanie się z aktualną treścią zapytania ofertowego. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

Zapytanie ofertowe ZO_07_03_2019 misja Francja (Cannes)- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE