Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w targach MOSBUILD 2020

Zapytanie ofertowe ZO_38_2019_2 Mosbuild Parkiet Hajnówka -treść nieaktualna

W dn. 16.12.2019 Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego poprzez zmianę SIWZ w zakresie schematów poglądowych stoiska będących odzwierciedleniem wizji Wystawcy w zakresie oczekiwań co do zabudowy.  Pozostałe zapisy postępowania nie uległy zmianie, termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zapytanie ofertowe ZO_38_2019_2 Mosbuild Parkiet Hajnówka- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE