Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach MCE Mediolan 2020

Zapytanie ofertowe ZO_04_03_2020 MCE Mediolan-treść nieaktualna

W dn. 21.01.2020 Zamawiający dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego w zakresie SIWZ tj.: aktualizacji numeracji zastosowanej w cz. I, dodania opisu schematu planowanego stoiska (str. 16), doprecyzowano opis wyposażenia stoiska w zakresie ścian oraz grafiki (pkt. 1.3). Wprowadzone zmiany nie spowodowały wydłużenia terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_04_03_2020 MCE Mediolan- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE