Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Eisenwarrenmesse 2020

Zapytanie ofertowe ZO_03_03_2020 Eisenwarrenmesse  -treść nieaktualna

W dn. 29.01.2020 upubliczniono pytania i odpowiedzi  zgłoszone do postępowania. Ich treść nie spowodowała zmiany terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

W dn. 04.02.2020 Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie SIWZ, w efekcie czego niezbędna była także aktualizacja załącznika nr 4 do ZO tj. kosztorysu. Wprowadzone zmiany spowodowały wydłużenie terminu składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z aktualną treścią zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe ZO_03_03_2020 Eisenwarrenmesse- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE