Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w targach MCE Mediolan 2020

Zapytanie ofertowe ZO_03_2020_2 MCE Mediolan-treść nieaktualna

W dn. 26.01.2020 Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego poprzez: dodanie do SIWZ usługi transportu eksponatów oraz ich ubezpieczenia wraz z aktualizacją kodów CPV oraz stosowną modyfikacją formularza cenowego oraz wzoru umowy; korektę tabeli podsumowującej usługę poprzez usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie miejsca realizacji targów. W SIWZ doprecyzowano również opis ścian zawarty w cz. I pkt. 1.4 poz. 3 wraz z uszczegółowieniem miejsca montażu elementów ekspozycji będących ofertą właściwą wystawcy. Wprowadzony zakres zmian nie spowodował zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_03_2020_2 MCE Mediolan- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE