Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach MCE Mediolan 2020

Zapytanie ofertowe ZO_05_03_2020 MCE Mediolan

W dn. 13.02.2020 Zamawiający upublicznia pytania i odpowiedzi zgłoszone w ramach trwającego postępowania. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

ZAWIADOMIENIE