Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach National Hardware Show 2020

Zapytanie ofertowe ZO_07_03_2020 NHS 2020 Patrol Group- treść nieaktualna

W dn. 30.03.2020 Zamawiający w związku ze zmianą terminu organizacji targów dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego, wydłużając jednocześnie termin składania ofert. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowana treścią ZO.

Zapytanie ofertowe ZO_07_03_2020 NHS 2020 Patrol Group- TREŚĆ AKTUALNA

W dn. 10.04.2020 Zamawiający upublicznił pytania i odpowiedzi w ramach przedmiotowego postępowania, ich treść nie spowodowała zmiany terminu składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

ZAWIADOMIENIE