Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w targach Maison & Objet 2020

Zapytanie ofertowe ZO_06_2020_2 Maison & Objet

W dn. 01.06.2020 Zamawiający upublicznia pytania i odpowiedzi zgłoszone do postępowania, ich zakres nie wpłynął na zmianę treści zapytania ofertowego ani też na zmianę terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

ZAWIADOMIENIE