Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w targach Energetab 2020 oraz Maintenance 2020

Zapytanie ofertowe ZO_08_2020_2 Energetab 2020 i Maintenance 2020- treść nieaktulana

W dn. 14.08.2020 Zamawiający dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego w zakresie SIWZ, w tym zwiększenia liczby ścianek tekstylnych, dodania schematu stoiska na targach Maintenance2020 z uwagi na inne proporcje powierzchni, w wyniku zmian niezbędne było dokonanie aktualizacji kosztorysu oraz tabel podsumowujących na poszczególne wydarzenia. Zakres zmian nie spowodował zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_08_2020_2 Energetab 2020 i Maintenance 2020- TREŚĆ AKTUALNA

W dn. 24.08.2020 Zamawiający upublicznia treść pytań i odpowiedzi zgłoszonych w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego. Ich zakres nie ma wpływu na zmianę terminu składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Pytania i odpowiedzi cz. I

ZAWIADOMIENIE