Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do USA w ramach Polskiego Klastra Budowlanego- Krajowego Klastra Kluczowego

Zapytanie ofertowe ZO_07_03_2021 misja USA- treść nieaktualna

W dn. 10.06.2021 Zamawiający udostępnia zgłoszone do zapytania ofertowego pytania wraz z odpowiedziami. Zamawiający informuje również, że ich zakres spowodował konieczność aktualizacji treści zapytania ofertowe w pkt. V.4 oraz wydłużenia terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

Zapytanie ofertowe ZO_07_03_2021 misja USA – TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE