Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do ZEA w ramach Polskiego Klastra Budowlanego- Krajowego Klastra Kluczowego

Zapytanie ofertowe ZO_06_03_2021 misja ZEA

W dn. 02.06.2021 Zamawiający upublicznił zgłoszone do postępowania pytania wraz z odpowiedziami. Zapytanie ofertowe, w tym warunki udziału, zakres zmówienia oraz termin składani ofert pozostają bez zmian.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

ZAWIADOMIENIE