Na potrzeby realizacji projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM”, POIR.02.03.07-20-0001/21, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa prawnego

Zapytanie ofertowe ZO_01_02_03_07_2021 obsługa prawna

W dn. 12.07.2021 Zamawiający upublicznia pytania i odpowiedzi zgłoszone do zapytania ofertowego. Ich treść nie wpływa na treść zapytania ofertowego ani też na termin składania ofert.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

ZAWIADOMIENIE