Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie badań i certyfikacji

Zapytanie ofertowe ZO_14_UDC_03_2021 usługa doradcza-treść nieaktualna

W dn. 19.07.2021 Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie korekty oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ część I pkt. 1. Pozostałe zapisy oraz termin składania ofert nie uległy zmianie.

Zapytanie ofertowe ZO_14_UDC_03_2021 usługa doradcza- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE