Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Szwajcarii 2022

Zapytanie ofertowe ZO_25_03_2021 misja Szwajcaria 2022

W dn. 03.11.2021 Zamawiający upublicznia pytania  i odpowiedzi zgłoszone w ramach zapytania ofertowego. Ich zakres nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi cz. I