Na potrzeby realizacji projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń specjalistycznych w ramach PC BIM

Zapytanie ofertowe ZO_04_02_03_07- treść nieaktualna

W dn. 26.11.2021 Zamawiający informuje, iż z uwagi zakres pytań zgłoszonych do zapytania ofertowego wydłuża termin składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_04_02_03_07- treść nieaktualna

W dn. 30.11.2021 Zamawiający upublicznia treść zgłoszonych pytań do zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami oraz będącą ich efektem zaktualizowaną treść zapytania ofertowego, w którym zmodyfikowano zapisy w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia oraz rozszerzono katalog dowodów potwierdzających ich spełnienie, analogicznie dokonano aktualizacji treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Zaktualizowano także listę dokumentów wymaganych od Wykonawcy na etapie składania oferty. Zmiany wprowadzono również w SIWZ, w zakresie ilości i harmonogramu dostaw poszczególnych sprzętów, parametrów technicznych poprzez doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego, w tym zakresie. Ponad to Zamawiający zmodyfikował wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego w zakresie kar umownych §9. Wprowadzone zmiany nie wpływają na termin składania ofert.

Pytania i odpowiedzi cz. I

Zapytanie ofertowe ZO_04_02_03_07- TREŚĆ AKTUALNA