Na potrzeby realizacji projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę oprogramowania specjalistycznego (BIM) wraz z usługą szkoleniową

Zapytanie ofertowe oprogramowanie BIM- treść nieaktualna

W dn. 25.11.2021 Zamawiający upublicznia treść zgłoszonych pytań do zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami oraz będącą ich efektem zaktualizowaną treść zapytania ofertowego, w którym zmodyfikowano SIWZ- poprzez ujednolicenie sposób zapisu liczby licencji w cz. I (A, A1) i ich rodzaju, zmodyfikowano harmonogram dostaw jak również dokonano nieznacznych zmian  w istotnych postanowieniach umowy, w szczególności w zakresie sposobu zapłaty. W treści wprowadzono także nieznaczne czysto techniczne korekty w zakresie numeracji nie wpływające na zakres merytoryczny zapytania. Informujemy także, iż m.in. w wyniku wprowadzonych zmian Zamawiający wydłuża termin składania ofert.

Pytania i odpowiedzi  cz. I

Zapytanie ofertowe oprogramowanie BIM- TREŚĆ AKTUALNA