Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja”, POIR.02.03.03-20-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Paperworld 2022 oraz Ambiente 2022

Zapytanie ofertowe ZO_05_04_2021 Paperworld, Ambiente 2022 PAW- treść nieaktualna

W dn. 18.11.2021 Zamawiający informuje o aktualizacji zapytania ofertowego w zakresie SIWZ (zmodyfikowano listę elementów wyposażenia stoiska, doprecyzowano termin lotu, dokonano zmiany w zakresie noclegów, w tym również ilości osób), analogicznie modyfikując kosztorysy. Wprowadzone zmiany nie wpływają na termin składani ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_05_04_2021 Paperworld, Ambiente 2022 PAW- TREŚĆ AKTUALNA