Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Maison & Objet 2022 oraz Ambiente 2022

Zapytanie ofertowe ZO_27_03_2021 Maison & Objet 2022 oraz Ambiente 2022 BASKAN- treść nieaktualna

W dn. 23.12.2021 Zamawiający informuje o aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie SIWZ, co wynika ze zmiany parametrów stoisk wystawienniczych, w wyniku których niezbędne było także zaktualizowanie załącznika nr 4- Kosztorys. Dokonano również modyfikacji w zakresie wymagań stawianych potencjalnym wykonawcom w zakresie ich wiedzy i doświadczenia. Zmianie uległ również wzór umowy w zakresie kar umownych. Wskazane korekty zapisów spowodowały również przesunięcie terminu składania ofert.

ZO_27_03_2021 Maison & Objet 2022 oraz Ambiente 2022 BASKAn- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE