Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach BUDMA 2022

Zapytanie ofertowe ZO_08_02_2021 Budma 2022 wspólne stoisko- treść nieaktualna

W dn. 23.12.2021 Zamawiający upublicznia zaktualizowana treść zapytania ofertowego. Zmianie uległy zapisy SIWZ w zakresie parametrów ścianek działowych podświetlanych i pełnych, zmieniono również zapisy dotyczące pozostałego zakresu usługi wskazanego w załączniku nr 1. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zapytanie ofertowe ZO_08_02_2021 Budma 2022 wspólne stoisko- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE