Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych Light & Building 2022

Zapytanie ofertowe ZO_30_03_2021 Light & Building 2022, MR2- treść nieaktualna

W dn. 13.01.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie SIWZ oraz załącznika nr 5 wzór umowy, czego powodem jest przesunięcie przez organizatora terminu targów. Termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania pozostaje bez zmian.

ZO_30_03_2021 Light & Building 2022, MR2- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE