Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja”, POIR.02.03.03-20-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Hongkong Houseware Fair, PLMA oraz Mega Show Hongkong 2022

Zapytanie ofertowe ZO_18_04_2021 Houseware, PLMA, Mega Show 2022 PAW- treść nieaktualna

W dn. 31.01.2022 r. Zamawiający dokonuje aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie opisu sposobu przygotowania i składania oferty, specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez usunięcie jednego z wydarzeń targowych objętych zapytaniem ofertowym oraz analogicznie modyfikacji formularza ofertowego, wzoru umowy, w której dodatkowo skorygowano zapis odnoszący się do warunków wypłaty zaliczki na poczet realizowanej usługi. Zakres zmian spowodował wydłużenie terminu składania ofert.

ZO_18_04_2021 Houseware, PLMA, Mega Show 2022 PAW- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE