Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Słowenii, Serbii i Rumunii w 2022

Zapytanie ofertowe ZO_06_02_2022 misja Słowenia, Serbia, Rumunia 2022

W dn. 30.05.2022 Zamawiający udostępnienia listę pytań i odpowiedzi w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego.

Pytania i odpowiedzi cz. I

ZAWIADOMIENIE