Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charterze wystawcy w międzynarodowych targach Heimtextile 2022

Zapytanie ofertowe ZO_25_03_2022 Heimtextile 2022 Eurofirma- treść nieaktualna

W dn. 08.06.2022 Zamawiajacy dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego w zakresie korekty oczywistych omyłek pisarskich, doprecyzowania zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez: dodanie sformułowania „pod klucz” w zakresie części I zamawianej usługi, korektę warunków zapewnienia noclegów w zakresie części II. Modyfikacji uległ również wzór umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie zakresu danych osobowych powierzanych podmiotowi przetwarzającemu. Modyfikacje nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_25_03_2022 Heimtextile 2022 Eurofirma- treść nieaktualn

W dn. 15.06.2022 Zamawiający informuje o przedłożeniu terminu składnia ofert. Prosimy o zapoznanie się aktualnymi dokumentami.

Zapytanie ofertowe ZO_25_03_2022 Heimtextile 2022 Eurofirma- TREŚĆ AKTULANA

ZAWIADOMIENIE