Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie badań i certyfikacji

Zapytanie ofertowe ZO_26(UDC)_03_2022 usługa doradcza Vinderen- treść nieaktualna

W dn. 03.07.2022 Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie ilości badań i próbek w zakresie poszczególnych certyfikatów w ramach usługi objętych SIWZ. Wprowadzone modyfikacje spowodowały zmianę terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_26(UDC)_03_2022 usługa doradcza Vinderen- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE