Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Maison & Objet 2022

ZO_29_03_2022 Maison & Objet 2022 Combi- treść nieaktualna

W dn. 21.07.2022 Zamawiający informuje o dokonaniu aktualizacji treści zapytania ofertowego, w którym zaktualizowano projekt zabudowy stoiska w ramach wskazanego wydarzenia targowego, a w związku z tym niezbędna była aktualizacja SIWZ w zakresie pkt. 1.4, 1.5 oraz kosztorysu usługi, z których usunięto zaplecze. W zakresie oczywistych omyłek pisarskich dokonano również modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

ZO_29_03_2022 Maison & Objet 2022 Combi-  TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE