Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Kazachstanu w 2022, Arabii Saudyjskiej w 2022

Zapytanie ofertowe ZO_15_05_2022 misja Kazachstan 2022 Arabia Saudyjska 2022 Art Metal- treść nieaktualna

W dniu 03.08.2022 Zamawiający informuje o dokonaniu aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie korekty oczywistych omyłek pisarskich oraz rozszerzeniu zakresu usługi wskazanej w SIWZ poprzez zwiększenie liczby osób będących potencjalnymi uczestnikami misji do Kazachstanu (część I) oraz uwzględnienie kosztów związanych z organizacją spotkań biznesowych podczas kolacji (cześć I i II). Wskazane modyfikacje nie wpłynęły na zmianę terminu składnia ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_15_05_2022 misja Kazachstan 2022 Arabia Saudyjska 2022 Art Metal- TREŚĆ AKTUALNA