Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja”, POIR.02.03.03-20-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach GlassBuild 2022

Zapytanie ofertowe ZO_22_04_2022 Glassbuild 2022 DECCO- treść nieaktualna

W dn. 12.08.2022 Zamawiający udostępnia pytania zgłoszone w ramach zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami. W związku z ich treścią dokonano korekty treści zapytania ofertowego w zakresie SIWZ cz. II dotyczącej transportu eksponatów. Zmiany nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi cz. I

Zapytanie ofertowe ZO_22_04_2022 Glassbuild 2022 DECCO- TREŚĆ AKTUALNA