Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach DREMA 2022, INTERZUM 2023, DREMA 2023, EXPO SICAM 2023

Zapytanie ofertowe ZO_16_05_2022 DREMA 2022, DREMA 2023, INTERZUM 2023, EXPO SICAM 2023 FOLMAG- treść nieaktualna 

W dn. 09.08.2022 Zamawiający dokonał korekty zapytania ofertowego poprzez usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie daty targów Interzum 2023 oraz EXPO SICAM 2023 wskazanej w tabeli podsumowującej odpowiednio dla wskazanych wydarzeń oraz skorygował Załącznik nr 4 Kosztorys, w którym usunięto zdublowany koszt związany z magazynowaniem na targach. Wskazane modyfikacje nie wpływają na zmianę zakresu usługi ani też nie powodują zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_16_05_2022 DREMA 2022, DREMA 2023, INTERZUM 2023, EXPo SICAM 2023 FOLMAG- TREŚĆ AKTUALNA