Przedmiotem zamówienia jest realizacja platformy internetowej dedykowanej tematyce BIM w związku
z realizowanym projektem pn.: „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM”
o numerze POIR.02.03.07-IP.03-00-001/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie
2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.