Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Warsaw Home & Contract 2022

Zapytanie ofertowe ZO_18_05_2022 Warsaw Home & Contract 2022 Wojnarowscy- treść nieaktualna

W dn. 12.08.2022 Zamawiający udostępnia pytania zgłoszone do zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami oraz zaktualizowaną treść zapytania ofertowego, w której uszczegółowiono zakres usługi wskazany w SIWZ korygując również kosztorys stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. w ramach aktualizacji dokonano także korekty oczywistych omyłek pisarskich. Wskazane zmiany nie powodują zmiany terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi cz. I

Zapytanie ofertowe ZO_18_05_2022 Warsaw Home & Contract 2022 Wojnarowscy- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE