Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Japonii w 2022

Zapytanie ofertowe ZO_19_05_2022 misja Japonia 2022- treść nieaktualna

W dn. 27.08.2022 r. Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie aktualizacji wzoru umowy §2 związanego z harmonogramem realizacji usługi. W/w nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_19_05_2022 misja Japonia 2022 — TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE