Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja”, POIR.02.03.03-20-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Warsaw Home & Contract 2022

Zapytanie ofertowe ZO_28_04_2022 Warsaw Home & Contract 2022 BeFaMe- treść niektualna

W dn. 24.08.2022 Zamawiający informuje o dokonaniu aktualizacji i uszczegółowienia wizualizacji stoiska wskazanych w SIWZ jak również aktualizacji dodatkowych warunków związanych z udziałem w zapytaniu ofertowym. Zmiany nie wpływają na przesunięcie terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_28_04_2022 Warsaw Home & Contract 2022 BeFaMe- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE