Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Light & Building 2022

Zapytanie ofertowe ZO_20_05_2022 Light & Building 2022 LABRA- treść nieaktualna

W dn. 27.08.2022 Zamawiający informuje o dokonaniu korekty oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie części II Załącznika nr 3 Wykaz doświadczenia Wykonawcy. Aktualizacja jego treści nie wpływa na zmianę terminu składnia ofert.

ZO_20_05_2022 Light & Building 2022 LABRA- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE