Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Orgatec w 2022

Zapytanie ofertowe ZO_23_05_2022 Orgatec 2022 Vitrintec- treść nieaktualna

W dn. 03.10.2022 Zamawiający informuje o aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie Załącznika nr 3 dotyczącym ujednolicenia zapisów względem cz. V.2 związanej z wymaganą wiedzą i doświadczeniem. Zmiana nie wpływa na przesunięcie terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_23_05_2022 Orgatec 2022 Vitrintec- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE