Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja”, POIR.02.03.03-20-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Shot Show oraz Industry Day 2023

Zapytanie ofertowe ZO_32_04_2022 SHOT SHOW, Industry Day 2023 4Military- treść nieaktualna

Zamawiający w dn. 23.09.2022 dokonał uszczegółowienia wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego w zakresie § 7 dotyczącego kar umownych. Wskazana modyfikacja nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_32_04_2022 SHOT SHOW, Industry Day 2023 4Military- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE