Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach NAHB IBS w 2023

Zapytanie ofertowe ZO_25_05_2022 IBS 2023 Pagen- treśc nieaktualna

W dn. 13.10.2022 Zamawiający informuje o dokonaniu aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie SIWZ dla części II zamówienia w zakresie zmiany zakresu usługi  w związku z zabezpieczeniem eksponatów na czas transportu z pakowania na koordynację pakowania, uszczegółowiono również czas magazynowania jaki Wykonawca w ramach usługi ma zapewnić. W części III zmiany dotyczą wydłużenia czasu przelotu w drodze powrotnej. Zamawiający informuje również o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_25_05_2022 IBS 2023 Pagen- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE