Na potrzeby realizacji projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę ekspercką w zakresie przygotowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego/ społecznego ilościowego i jakościowego produktów/ usług, które będą wdrożone do oferty Klastra w wyniku realizacji projektu.

Zapytanie ofertowe ZO_07_02_03_07_2022 badanie ewaluacyjne