Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach BIG w 2022

Zapytanie ofertowe ZO_27_05_2022 BIG5 2022 Barwa System- treść nieaktualna

W dn. 27.10.2022 Zamawiający udostępnia pytania wraz z odpowiedziami , które zgłoszone zostały do niniejszego postępowania. W związku z ich treścią Zamawiający dokonał aktualizacji treści SIWZ poprzez uszczegółowienie transportu eksponatów stanowiącego element usługi.  Wprowadzone zmiany skutkowały wydłużeniem terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe ZO_27_05_2022 BIG5 2022 Barwa System-treść nieaktualna

W dn. 03.11.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego, zaktualizowano zakres SIWZ w zakresie transportu osób jak również treść kosztorysu stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowe celem ujednolicenia parametrów związanych z ilością transportowanych palet. Wprowadzone zmiany nie wpływają na termin składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_27_05_2022 BIG5 2022 Barwa System- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE