OGŁOSZENIE

POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE Z SIEDZIBĄ w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15 – 143 Białystok, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000221615, NIP: 5422901567.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 1.  Przedmiot współpracy:

W ramach realizacji Projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działalnie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych. W ramach usługi marketingowej, przygotowany zostanie cyfrowy Konfigurator domów, jako narzędzie do samodzielnego modelowania domu o rożnych parametrach i w różnych technologiach. Konfigurator domów będzie narzędziem cyfrowym dostępnym w formie responsywnej aplikacji. Będzie on miał na celu integrację oferty poszczególnych firm w jeden spójny produkt (integracja łańcucha wartości w obszarze budowy domów; np. projekt, materiały, wykonanie, wyposażenie, finasowanie) oraz cyfryzację kanałów dystrybucji poszczególnych produktów firm oferujących je w ramach cyfrowego Konfiguratora domów.

 1. Cel współpracy:

Celem współpracy jest zapewnienie prawidłowej obsługi logistycznej sprzedawanych produktów (bonów, materiałów, projektów, produktów itp.) znajdujących się w ofercie Partnerów współpracujących w ramach Konfiguratora Domów.  Operator będzie zobligowany do ciągłej współpracy z Koordynatorem Klastra jak również z Partnerami Konfiguratora oraz ich przedstawicielami.

Zapraszamy do współpracy firmę, która podejmie się procesu obsługi logistyki sprzedaży produktów, projektów, materiałów, wykonawstwa z branży budowlanej, związanej z procesem budowy domów, będącej uzupełnieniem oferty narzędzia do cyfrowej konfiguracji domu – Konfiguratora Domów.

Informujemy, iż po wyłonieniu Operatora zostanie z nim podpisana Umowa pomiędzy Koordynatorem Klastra a Operatorem, określająca obowiązki obu stron i warunki współpracy pomiędzy stronami.

 1. W ramach realizacji Umowy Operator w szczególności będzie zobowiązany do:
 2. doradzania potencjalnym klientom w zakresie doboru produktów oferowanych przez Usługobiorcę,
 3. udzielenia potencjalnym klientom wszelkich niezbędnych informacji na temat produktów Usługobiorcy,
 4. bezpośredniego kontaktu z klientami zainteresowanymi nabyciem produktów Usługobiorcy na podstawie bonów zakupowych oraz podejmowania działań w celu nabycia innych klientów,
 • obsługi logistycznej zamówień złożonych przez klientów na podstawie bonów zakupowych, w szczególności:
 • przyjmowania zamówień od klientów na podstawie bonów zakupowych,
 • przekazywania klientom potwierdzeń przyjęcia zamówień, 
 • koordynacji kontaktu pomiędzy Usługobiorcą a klientem w kwestii ustalenia ceny, terminów realizacji zamówienia oraz innych warunków realizacji zamówienia,
 • przed potwierdzeniem klientowi przyjęcia zamówienia, do ustalania z Usługobiorcą możliwości realizacji zamówienia na zasadach określonych w § 3 Umowy,
 • uzyskiwania od klientów potwierdzeń złożenia zamówienia i ich przekazywania Usługobiorcy,
 • obsługi klienta, która obejmuje kontakt mailowy oraz telefoniczny z klientem w toku realizacji zamówienia, tym odpowiadanie na pytania oraz rozwiązywanie bieżących problemów związanych z realizacją zamówienia,
 • zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy klientami do Usługobiorcą,
 • przekazanie do dedykowanego doradcy Usługobiorcy kontaktu do klienta, oraz jego danych,
 • przekazywania Usługobiorcy wszelkich informacji mających znaczenie dla Usługobiorcy oraz przestrzegania jego uzasadnionych wskazówek,
 • ścisłej współpracy z Usługobiorcą,
 • wykonywania Umowy z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych wynikających z przepisów prawa i umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Więcej informacji pod linkiem:

Ogłoszenie