Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Tajlandii w 2023

Zapytanie ofertowe ZO_07_05_2023 misja Tajlandia 2023- treść nieaktualna

W dn. 24.04.2023 r. Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie Załącznika nr 2 Formularz ofertowy z uwagi na zauważoną oczywistą omyłkę pisarską w zakresie liczby osób/ uczestników wyjazdu wskazaną w formularzu, która różni się od faktycznej liczby osób wskazanych w SIWZ. Zapisy ujednolicono, aktualizując również wzór umowy pod tym kątem. Wprowadzona zmiana spowodowała wydłużenie terminu składania ofert.

ZO_07_05_2023 misja Tajlandia 2023- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE